พระบรมมหาราชวัง สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหัวใจของกรุงเทพมหานคร

พระบรมมหาราชวัง สถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นหัวใจของกรุงเทพมหานคร

พระบรมมหาราชวัง คือสถานที่ท่องเที่ยวที่เปรียบเสมือนหัวใจของกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นสถานที่สำคัญแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงโปรดให้มีการสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2325 ครั้งผลัดแผ่นดินจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี

            รัชกาลที่ 1 ทรงพิจารณาเห็นว่ากรุงธนบุรีมีชัยภูมิที่ไม่เหมาะสมในการป้องกันการศึกสงคราม จึงทรงย้ายเมืองหลวงของประเทศสยามจากกรุงธนบุรีที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามาที่ฝั่งตะวันออกและสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นนครหลวงแห่งใหม่ของราชอาณาจักร

พระบรมมหาราชวัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดให้สร้างเมื่อสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

            โดยพื้นที่เดิมที่จะใช้ในการก่อสร้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่อยู่อาศัยของพระยาราชเศรษฐีและชาวจีนมาแต่เดิม รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดให้ย้ายชาวจีนไปอยู่ตั้งแต่บริเวณคลองวัดสามปลื้มถึงบริเวณคลองวัดสามเพ็ง คือบริเวณเยาวราชในปัจจุบัน

            ในการสร้างพระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 ทรงยึดรูปแบบของพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นแม่แบบในการก่อสร้างตามโบราณคติ ทรงโปรดให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นส่วนหนึ่งของพระบรมหาราชวังด้วย โดยเมื่อแรกเริ่มสร้างพระบรมมหาราชวังมีพื้นที่ 132 ไร่ ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงโปรดให้ขยายพื้นที่ออกไปทางใต้อีก 20 ไร่ พระบรมมหาราชวังในปัจจุบันจึงมีพื้นที่รวมทั้งหมด 152 ไร่

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์

            สมัยต้นรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 พระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี แต่รัชกาลต่อจากนั้นเป็นต้นมา พระมหากษัตริย์ทรงย้ายไปประทับที่พระราชวังแห่งอื่นแทน ปัจจุบันสำนักพระราชวังจึงใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆและเปิดพระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของชาติ

            บริเวณพระบรมมหาราชวังประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวส่วนต่างๆที่สำคัญ คือ

            วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว เป็นวัดที่รัชกาลที่ 1 โปรดให้สร้างขึ้นเปรียบกับวัดพระศรีสรรเพชญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตและมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์โดยรอบ หอพระมณเทียรธรรม ประสาทพระเทพบิดร พระศรีรัตนเจดีย์ และพระมณฑป เป็นต้น

            เขตพระราชฐานชั้นหน้า เป็นที่ตั้งของหน่วยราชการ เช่น สำนักพระราชวัง กรมราชเลขาธิการในพระองค์เป็นต้น

เขตพระราชฐานชั้นกลางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมากที่สุด เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งที่สำคัญ ๆ คือ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งพิมานรัตยา พระพุทธรัตนสถาน พระที่นั่งมหิศรปราสาท พระที่นั่งบรมพิมาน และพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท เป็นต้น

            เขตพระราชฐานชั้นใน ในอดีตเป็นที่ตั้งของพระตำหนัก ตำหนัก เรือน ของพระมเหสี พระราชเทวี พระชายา พระราชธิดา เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม ข้าราชบริพารและข้าราชการฝ่ายใน ปัจจุบันใช้เป็นที่อาศัยและสถานที่ทำงานของข้าราชการสตรีของสำนักพระราชวัง

            ปัจจุบันบริเวณพระบรมมหาราชวังรวมถึงวัดพระแก้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมมากที่สุดปีละกว่า 8 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียค่าเข้าชมคนละ 500 บาท ส่วนคนไทยไม่เสียค่าเข้าชม

#journunjourney #พระบรมมหาราชวัง #ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร #เที่ยวพระบรมมหาราชวัง

ขอบคุณภาพจาก

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit

INTERESTING

all-over-around-logo
All over around
รีวิว
Review-ver
ข่าวฟุตบอล
BaBall
Series-Thai-logo-1
Series-Thai